วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ กรมทางหลวง ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ กรมทางหลวง ทุกตำแหน่ง


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
*************************************************************

กรมทางหลวง รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560  

 เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

******************************************************


กรมทางหลวง (Department of Highways) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน-6 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่กรมทางหลวงเปิดรับสมัคร

 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
  • ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  • จำนวน 8 อัตรา
  • เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร
กรมทางหลวง (Department of Highways) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม-15 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่กรมทางหลวงเปิดรับสมัคร

 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
  • ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  • จำนวน 100 อัตรา
  • เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร


กรมทางหลวง รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบันจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560
 เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
*********************************************************กรมทางหลวง (Department of Rural Roads) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่กรมทางหลวงเปิดรับสมัคร

 • วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
  • จำนวน 3 อัตรา
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง
  • จำนวน 5 อัตรา
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง
  • จำนวน 12 อัตรา
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวงรับสมัครพนักงาน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานจัดรถเข้าชั่ง จำนวน 3 อัตรา พนักงานขับรถจำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560
1. ตำแหน่ง พนักงานจัดรถเข้าชั่ง จำนวน 3 อัตรา 
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1) จัดรถบรรทุกเข้าชั่งน้ำหนัก ตามลำดับก่อนหลัง
2) บันทึกข้อมูลรถบรรทุก
3) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องชั่งน้ำหนัก
4) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot check) ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสมัคร
(1) เพศชาย
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุไม่เกิน 45 ปี
(4) ผ่านการคัดเลือกทหาร
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
(6)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุและสัญญา สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ อาคาร ๗ ชั้น ๓ กรมทางหลวง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
(2) สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับใบอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ เป็นต้น
(5) หนังสือสำคัญรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด ๘ สด.๙ สด. ๔๓ และอื่นๆ (เฉพาะผู้สมัคร เพศชาย) จำนวน ๒ ฉบับ ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
2. พนักงานขับรถจำนวน 1 อัตรา
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1) ทำหน้าที่ขับรถยนต์
2) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์
3) ดูแล บำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์
4) มีความสามารถขับรถยนต์ในกรุงเทพและปริมณฑลได้
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสมัคร
(1) เพศชาย
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุไม่เกิน 45 ปี
(4) ผ่านการคัดเลือกทหาร
(5)มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุและสัญญา สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ อาคาร ๗ ชั้น ๓ กรมทางหลวง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
(2) สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับใบอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ เป็นต้น
(5) หนังสือสำคัญรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด ๘ สด.๙ สด. ๔๓ และอื่นๆ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน ๒ ฉบับ
(6) สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก จำนวน ๒ ฉบับ ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน, นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เงินเดือน 11500 บาท
จำนวน 60 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 
3. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบขึ้นไป 

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 
3. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบขึ้นไป 

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ 
3. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบขึ้นไป 


ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560
************************************************
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ
เงินเดือน 15000 บาท
จำนวน 2 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรี
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ 
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว และ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
*************************************ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 13 อัตรา วุฒิการศึกษา ม.ศ.3 ม.3 ม.6 ปวช. ปวท. ปวส. 
1. ตำแหน่งพนักงานบริการ
จำนวน  :  1 อัตรา
- แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ
จำนวน  :  2 อัตรา
- แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
จำนวน  :  2 อัตรา
- แขวงทางหลวงยะลา จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานโยธา
จำนวน  :  3 อัตรา
- สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล
จำนวน  :  1 อัตรา
- แขวงทางหลวงพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานก่อสร้าง
จำนวน  :  1 อัตรา
- แขวงทางหลวงปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
จำนวน  :  3 อัตรา
- สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 18 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร. 0-7431-1900 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมทางหลวง

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 5 จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
จำนวน : 3 อัตรา
- สำนักงานทางหลวงที่ 5 จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงพิจิตร จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ตำแหน่ง พนักงานโยธา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
จำนวน : 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส. และสำหรับผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
จำนวน : 3 อัตรา
- แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1จำนวน 2อัตรา
อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส. และสำหรับผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก และ
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
จำนวน : 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส. และสำหรับผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

(สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่า ปวส. เช่น ป.ตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตร ปวช. หรือ ปวส. ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)
การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานทางหลวงที่ 5สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน 12 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานบริการ (ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา (สำนักงานทางหลวงที่15-เพชรบุรี)
 • พนักงานธุรการ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา (นครปฐม-ราชบุรี-สมุทรสงคราม)
 • พนักงานขับและคุมเครื่องจักร (ปวช.-ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา (สำนักงานทางหลวงที่15)
 • พนักงานโยธา (ปวช.-ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง :3 อัตรา (นครปฐม-สมุทรสงคราม)
 • พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร (ปวช.-ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา (ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 15 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมทางหลวง ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ทั้งหมด 18 อัตรา รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานธุรการ
จำนวน  :  2 อัตรา
สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้
- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. พนักงานโยธา
จำนวน  :  5 อัตรา
สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้
- สำนักงานทางหลวงที่ 7 จำนวน 3 อัตรา
- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางช่างก่อสร้าง ชำางสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. พนักงานก่อสร้าง
จำนวน  :  1 อัตรา
สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้
- สำนักงานทางหลวงที่ 7 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางช่างก่อสร้าง ชำางสำรวจ ช่างโยธา เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมทางหลวง

1. พนักงานโยธา
จำนวน  :  4 อัตรา
สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้
- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จำนวน 2 อัตรา
- แขวงทางหลวงชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางช่างก่อสร้าง ชำางสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
2. พนักงานเครื่องกล
จำนวน  :  2 อัตรา
สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้
- สำนักงานทางหลวงที่ 7 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลดรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างเชื่อมและโหละแผ่น ช่างโลหะ ช่างกลโลหะอุสาหกรรม หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
จำนวน  :  2 อัตรา
สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้
- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. พนักงานขัยและควบคุมเครื่องจักร
จำนวน  :  2 อัตรา
สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้
- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :
- ได้รัยใบอนุญาตขัยรถตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยกรมการขอนส่งทางบก และ
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมทางหลวง

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

กรมทางหลวง (Department of highways) รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน  16 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน-14 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท ทุกสาขา /สังกัดส่วนกลาง)
 • วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล)
  • ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ (ปวส.สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว)
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศกรมทางหลวง

การรับสมัคร


 • สมัครได้ด้วยตนเอง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร12 ชั้น 1 กรมทางหลวง ถ. ศรีอยุธยา เขต ราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน-14 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานบริหารงานศูนย์สร้างทาง รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  ตามวุฒิ แตไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.
สังกัด สำนักงานบริหารงานศูนย์สร้างทาง
กรมทางหลวง เปิดสอบพนักงานราชการสังกัดสำนักงานบริหารงานศูนย์สร้างทาง
2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  ตามวุฒิ แตไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.
สังกัด สำนักงานบริหารงานศูนย์สร้างทาง
กรมทางหลวง เปิดสอบพนักงานราชการสังกัดสำนักงานบริหารงานศูนย์สร้างทาง
การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริหารงานศูนย์สร้างทาง ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กรมทางหลวง


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
จำนวน 10 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เปิดสอบ กรมทางหลวง
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ กรมทางหลวง   
สถานที่สอบ กรมทางหลวง      
ประกาศผลสอบ กรมทางหลวง
รายงานตัว  กรมทางหลวง
ติดต่อ กรมทางหลวง